ⴰⵙⴻⵏⵣⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴽⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⴱⴰⵙⵙⴰ, ⵜⵉⴱⴰⵙⵙⴰ

Terrains à vendre

ⵙⵓⵎⴰ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ

11-02-2020

ⴰⴱⴻⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵖⴰ
ⴰⵙⴻⵏⵣⵉ
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ: ⵜⴰⴼⴰⵔⴽⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⴰ
37 M²
ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ
-
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳ
-
ⵙ ⵍⵇⴻⵛ
-
ⴰⴳⴰⵔⴰⵊ
-

ⴰⵡⵙⵚⴻⴼ

Trois (o3) Terrains d'une Superficie  de 34 M2- 37M2 et 35 M2 .Wilaya de Tipaza.

ⵜⵉⵍⵖⴰ

  • ⵜⴰⵏⵙⴰ Tipaza, Algérie