ⴰⵙⴻⵏⵣⵉ ⵜⴰⵎⵓⴷⵔⵓⵜ ⴷⵉ Ténès, ⵛⵍⴻⴼ

Tenes wilaya de chlef

ⵙⵓⵎⴰ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ

06-08-2019

ⴰⴱⴻⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵖⴰ
ⴰⵙⴻⵏⵣⵉ
ⵙⵓⵎⴰ ⵙ ⵍⵎⵓⴼⴰⵀⴰⵎⴰ
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ: ⵜⴰⵎⵓⴷⵔⵓⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⴰ
108 M²
ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ
F 4
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳ
2
ⵙ ⵍⵇⴻⵛ
ⴰⵍⴰ
ⴰⴳⴰⵔⴰⵊ
ⴰⵍⴰ

ⴰⵡⵙⵚⴻⴼ

ⵜⵉⵍⵖⴰ

  • ⵜⴰⵏⵙⴰ Ténès Ville, Ténès, Algérie
  • Numéro d'étage: 2

ⵢⴻⵍⴰ ⵉ.....

  • ⵜⴰⵎⴻⵣⴷⵓⵖⵜ

ⵓⵍⵎⵉⵙⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵡⴻⵏ

  • ⴰⵙⵏⴻⵣⵡⵓ
  • ⴰⵃⴻⵎⴰⵢ
  • ⴰⵙⵍⴰⵊ ⵏ ⵊⴰⵊ
  • ⴰⵙⵉⵔⴻⴷ ⵏ ⵍⵇⴻⵛ

ⵓⵍⵎⵉⵙⴻⵏ ⵓⴼⵉⵖⴻⵏ

  • ⴰⵏⴻⵖⵙⴰⵔ
  • ⵜⵉⴱⵃⵉⵔⵜ

ⵜⵉⵙⴻⵍⵖⴰ ⵓⵞⴻⵎⵛⴰⴲⵉⵏ

ⵜⵉⵙⴻⵍⵖⴰ ⵓⵞⴻⵎⵛⴰⴲⵉⵏ