ⵜⴰⵎⵃⴻⵍⵜ ⵜⴰⵏⴻⵣⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⴷⵔⵓⵜ ⴷⵉ Azeffoun, ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵓⵣⵓ

Location f2

5000 DA

09-07-2019

ⴰⴱⴻⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵖⴰ
ⵜⴰⵎⵃⴻⵍⵜ ⵜⴰⵏⴻⵣⵓⵜ
ⵙⵓⵎⴰ ⵙ ⵍⵎⵓⴼⴰⵀⴰⵎⴰ
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ: ⵜⴰⵎⵓⴷⵔⵓⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⴰ
70 M²
ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ
F 2
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳ
-
ⵙ ⵍⵇⴻⵛ
-
ⴰⴳⴰⵔⴰⵊ
ⴰⵍⴰ

ⴰⵡⵙⵚⴻⴼ

Location maison de campagne vue sur mer du 20/07 au 20/08.

ⵢⴻⵍⴰ ⵉ.....

  • ⵜⴰⵎⴻⵣⴷⵓⵖⵜ

ⵓⵍⵎⵉⵙⴻⵏ ⵓⴼⵉⵖⴻⵏ

  • ⵜⵉⴱⵃⵉⵔⵜ
  • ⵉⵍⴻⵎⵛⵉ/ⴰⵣⵓⵔ

ⵜⵉⵙⴻⵍⵖⴰ ⵓⵞⴻⵎⵛⴰⴲⵉⵏ

ⵜⵉⵙⴻⵍⵖⴰ ⵓⵞⴻⵎⵛⴰⴲⵉⵏ
f2 Azeffoun, ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵓⵣⵓ
ⵙⵓⵎⴰ
4000 DA
ⵜⵜⴼⴰⵚⵉⵍ ⵜⴰⵊⵓⵎⴰ - 64 M²